Sieci optyczne

Przyjęty nie tak dawno standard GAN wyda­wał się początkowo rozwiązaniem najlep­szym z możliwych. Jednak w krótkim czasie okazało się, że nie spełnia on wszystkich oczeki­wań konstruktorów. Wprowadzenie dużej liczby multimediów do samochodu, a co za tvm idzie duże szybkości transferu przy jednoczesnym elimino­waniu zakłóceń, pokazało, że magistrala GAN jest zbyt wolna i nie sprawdza sic w tego typu zastoso­waniach. Projektanci postanowili zastąpić przesył sygnałów w postaci impulsów elektrycznych falą świetlną, a „skrętkę” zamienić na światłowód. Roz­wiązanie to, znane głównie z telekomunikacji, da­wało podwójną korzyść: znacznie zwiększono możliwości transferu danych oraz wyeliminowano wpływ zakłóceń elektromagnetycznych. Nad tego typu projektami pracowało wiele firm. co w efekcie przyniosło opracowania kilku odrębnych standar­dów sieci informatycznych, projektowanych pod katem konkretnych zastosowań.

Magistrala MOST

Magistrala MOST (Media-Oriented Systems Transport) powstała w 1998 r. i była efektem wspólnych wysiłków trzech wiodących niemiec­kich producentów samochodów (Audi. BMW i DaimlerChrysler) oraz dwóch wiodących pro­ducentów elektroniki samochodowej (llar- mann Becker i Oasis Silicon Systems).

Sieć MOST miała zastąpić w pewnych zasto­sowaniach magistralę GAN. Była ona odpowie­dzią na coraz większe wymagania dotyczące ilo­ści przesyłanych danych. Maksymalna przepu­stowość magistrali CAN była ciągle zbyt mała, abv obsłużyć multimedialne systemy montowane w najnowszych samochodach klasy „lux”. Obecnie sieć GAN zapewnia praktycznie trans­misję na poziomie 2 Mb/s, podczas gdy zapotrze­bowanie jest dużo wyższe. Na rys. 4.1 pokazano wymagane przepustowości dotyczące najpopu­larniejszych aplikacji. Wszystkie te urządzenia w sumie wymagają transferu danych z prędko­ścią 14,51 Mb/s.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.